Zamówienia publiczne

 » 

2020

 • Informacja o wyborze oferty

   

 • Informacja z otwarcia ofert - Zamówienie - Roboty budowlanepodgląd

   

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 559262-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie:
  Wymiana stolarki w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100 Chełm
   

  Dokumenty: 
   

  Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

   
   

  Załączniki:

  Nr 1 - Formularz oferty 

   

  Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

   

  Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

   

  Nr 4 - Wykaz osób 

   

  Nr 5 - Wzór umowy 

  Nr 6 - Karta gwarancyjna 

   

  Nr 7 - Przedmiary robót 

  Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

  Nr 9 - Dokumentacja projektowa 

  Nr 10 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej 

   

  Nr 11 - Klauzula informacyjna z art 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

   

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

   

 • Informacja z otwarcia ofert - Zamówienie - Roboty budowlanepodgląd

   

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 546894-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie:
  Wymiana stolarki w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100 Chełm
   

  Dokumenty: 
   

  Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

   
   

  Załączniki:

  Nr 1 - Formularz oferty 

   

  Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

   

  Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

   

  Nr 4 - Wykaz osób 

   

  Nr 5 - Wzór umowy 

  Nr 6 - Karta gwarancyjna 

   

  Nr 7 - Przedmiary robót 

  Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

  Nr 9 - Dokumentacja projektowa 

  Nr 10 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej 

   

  Nr 11 - Klauzula informacyjna z art 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego