Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2020

 • Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zrealizowało zadanie Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  Projekt miał na celu zwiększenie potencjału Muzeum w Chełmie oraz prezentacji zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy poprzez modernizację wyposażenia z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań odpowiadających obecnym standardom technicznym. W ramach zadania zakupione zostały:
   

  1.    Osuszacze powietrza – 15 sztuk

  2.    Sprzęt do nawilżania i oczyszczania powietrza – 3 sztuki

  3.    Mierniki temperatury i wilgotności – 8 sztuk

  4.    Aparat fotograficzny – 1 sztuka

  5.    Obiektywy do aparatu fotograficznego – 2 sztuki

  6.    Akumulator do aparatu fotograficznego – 1 sztuka

  Zakup nowego sprzętu spowodowany był nie tylko zużyciem posiadanego lecz rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej oraz przede wszystkim stworzeniem odpowiednich warunków dla obiektów przechowywanych w muzeum i ich monitorowania.

 • Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna (poł. XIX w.): Remont – kontynuacja wymiany okien, izolacja przeciwwilgociowa, dach, elewacja

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje projekt pn. Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna (poł. XIX w.): Remont – kontynuacja wymiany okien, izolacja przeciwwilgociowa, dach, elewacja dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Ochrona Zabytków.

  Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabezpieczenie substancji budynku. Prace będą polegały na wykonaniu szeregu prac zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie, zaleceniami pokontrolnymi z przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budowlanych obiektów budowlanych zajmowanych przez muzeum. Dzięki wsparciu finansowemu MKiDN możliwe będzie przeprowadzenie prac niezbędnych do podwyższenia bezpieczeństwa zabytków ruchomych przechowywanych w muzeum, ludzi pracujących wewnątrz budynku jak i przechodzących w pobliżu obiektu. Trwałym efektem będzie poprawa stanu technicznego siedziby instytucji kultury, której środki finansowe nie pozwalają na samodzielne przeprowadzenie prac. Polepszona zostanie estetyka obiektu znajdującego się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie prac, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów, które powstrzymają degradację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1122 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.1979 r.

 • Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie Modernizacja wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura kultury.

  Projekt ma na celu zwiększenie potencjału Muzeum w Chełmie oraz prezentacji zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy poprzez modernizację wyposażenia z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań odpowiadających obecnym standardom technicznym. W ramach zadania zakupione będą: urządzenia do monitorowania mikroklimatu (nawilżacze i oczyszczacze powietrza, osuszacze, odkurzacze plecakowe, mierniki temperatury i wilgotności), aparat fotograficzny z zestawem obiektywów i akcesoriami. Zakup nowego sprzętu spowodowany jest nie tylko zużyciem posiadanego lecz rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej oraz przede wszystkim stworzeniem odpowiednich warunków dla obiektów przechowywanych w muzeum i ich monitorowania

 • CHEŁM JEST JEGO IMIĘ… DZIEJE MIASTA OD X DO XX WIEKU STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, które dofinansowane będzie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu złożonego w programie operacyjnym Wspieranie działań muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

  W ramach zadania przewidziane jest zorganizowanie wystawy stałej „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989, która wykorzystując współczesną technikę oraz multimedia, będzie w interesujący dla zwiedzającego sposób pokazywała wielowiekową przeszłość Chełma i ziemi chełmskiej. Wystawa zorganizowana zostanie
  w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 57 w 9 salach wystawienniczych, położonych na dwu kondygnacjach i obejmować będzie powierzchnię 266 m2.

  Projekt realizowany będzie w trybie dwuletnim. W 2020 roku przeprowadzona zostanie konserwacja wybranych na ekspozycję zabytków: dokumentów, starodruków, sztandarów
  i innych, znajdujących się w złym stanie pamiątek. Przygotowane zostaną: scenariusz merytoryczny a także wybrany zostanie autor scenariusza wykonawczego i firma realizująca aranżację plastyczną ekspozycji. W 2021 roku, po powrocie do muzeum eksponatów poddanych konserwacji, w salach muzealnych zostaną przeprowadzone prace montażowe. Opracowane i wydane zostaną druki reklamujące wystawę: folder, plakaty i zaproszenia. Uroczyste otwarcie nowej ekspozycji zaplanowano na grudzień 2021 roku.

   

  Zadanie "Chełm jest jego imię…" Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała realizowane w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych "dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

   

  Opublikowano 2020-03-18 godz. 12:33   Powrót eksponatów do muzeum
   
  W grudniu do siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie powróciły z konserwacji eksponaty muzealne, która została wykonana dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dofinansowanie przyznano na realizację zadania „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, którerealizowane jest w trybie dwuletnim. W ramach zadania planowane jestw 2021 roku zorganizowanie wystawy prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989.
   
  Niektóre zabytki, planowane do ekspozycji, poddano konserwacji.
   
  Część z nich była uszkodzona, pożółkła, poplamiona, czasami w kilku częściach. Głównym celem konserwacji muzealiów jest przywracanie im walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej. W związku z tym, że Muzeum nie posiada pracowni konserwatorskiej przeprowadzenie prac zlecono firmom zewnętrznym. Przeznaczone do konserwacji eksponaty wykonane były z różnych materiałów dlatego prace przeprowadziły różne pracownie konserwatorskie.
   
  Do konserwacji przeznaczono 25 eksponatów, w tym: 14 archiwaliów sporządzonych na papierze, 2 dokumenty wykonane na pergaminie, 4 zabytki z metalu, 1 z kamienia oraz 4 z tkaniny.
   
  Zabiegom konserwatorskim poddane zostały jedne z najcenniejszych zabytków znajdujących się w naszych zbiorach, m.in. dokument Poświadczenie przyjęcia w depozyt obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z katedry unickiej w Chełmie przez króla Jana Kazimierza, z podpisem królaoraz sekretarza Alberta Kadzidłowskiego opatrzony wielką pieczęcią koronną, datowany na 10 maja 1651 roku. Innym cennym rękopisem przekazanym do konserwacji była Lustracja starostwa chełmskiego z roku 1789, którego odpis sporządzony w 1796 roku przepisano napapierze ze znakiem wodnym w 1825 roku. W zbiorach chełmskiego muzeum znajduje się zbiór pamiątek dotyczących rodu Poletyłów herbu Trzywdar. Spośród posiadanych dokumentów wybrano do prac konserwatorskich list króla Stanisława Augusta z 30 października 1790 roku do kasztelana chełmskiego Wojciecha Poletyły (który od 1790 roku był właścicielem majątku w Wojsławicach) oraz kilka dokumentów z uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja I na króla polskiego, m.in.: zaproszenie dla kasztelana Jana Poletyły.
   
  Konserwacji poddano również jeden z najcenniejszych starodruków chełmskich, dzieło biskupa unickiego Maksymiliana Ryłło, wydane w Berdyczowie w 1782 roku pt. Koronacya Cudownego Obrazu Nayswietszey Maryi Panny w Chełmskiey Katedrze 1765.
   
  Do zabytków naszej przeszłości należą archiwalia z okresu II wojny światowej. Szczególnie unikatowa jest kolekcja chełmskich ogłoszeń okupacyjnych z lat 1939–1944. Były to wydawane w formie plakatów obwieszczenia i rozporządzenia lokalnych cywilnych i wojskowych oraz policyjnych władz i instytucji niemieckich oraz polskich. Drukowane w drukarni „Zwierciadło” na bardzo słabym papierze ulegały procesom zniszczenia. Głównym założeniem prac konserwatorskich było przede wszystkim zahamowanie postępującej degradacji oraz przywrócenie obiektom ich walorów estetycznych i użytkowych. Ponadto należało zabezpieczyć je przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Stan w jakim znajdowały się dokumenty wymagał wielu zabiegów. Przeprowadzono m.in. dezynfekcję obiektów, usunięto nawarstwione, wcześniejsze reparacje,


  delikatnie oczyszczono, odkwaszono, dokonano stabilizację papieru, wzmocniono miejsca uszkodzone mechanicznie bibułą japońską, uzupełniono ubytki papieru.
   
  Szczególnie wiele prac należało poświęcić konserwacji eksponatów wykonanych z pergaminu, w związku z tym, prace nad jednym z nich, zwojem Tory, będą kontynuowane jeszcze w przyszłym roku.
   
  Spośród militariów przeznaczonych do prac konserwatorskich wybrano 4 eksponaty, które zostały odnalezione na terenie ziemi chełmskiej podczas prac archeologicznych i badań terenowych. W konserwacji zabytku metalowego najważniejszym zabiegiem jest jego oczyszczenie i doprowadzenie do ustabilizowania patyny. Do czyszczenia metalu stosowane są metody: mechaniczne, chemiczne i elektrochemiczne. Konserwacji poddano ostrze lancy z okresu powstania styczniowego, które odnalezione zostało na terenie jednej z największych potyczek powstańczych na ziemi chełmskiej – bitwy stoczonej niedaleko Chełma pod Malinówką 21 listopada 1863 roku. Innym wybranym artefaktem był zbiór fragmentów pocisku rakietowego V-2, który spadł w lesie niedaleko Petryłowa (gm. Sawin). Szczątki pocisku zostały odnalezione podczas nagrywania odcinka programu historycznego Było nie minęło…Kronika Zwiadowców Historii w reżyserii Adama Sikorskiego.
   
  Do muzeum powróciła także odrestaurowana XIX-wieczna tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Wojciecha Węgleńskiego Kasztelana Chełmskiego.
   
  Konserwator przywrócił jej dawny kształt, oczyścił z bakterii, mikroorganizmów, zastosował czyszczenie przy użyciu materiałów ściernych, uzupełnił ubytki. Prace te przywróciły zabytkowi dawny blask i obecnie będzie mógł wzbogacać stałą wystawę historyczną.
   
  W zbiorach działu historii znajdują się również eksponaty wykonane z tkanin. Są to mundury, ubrania obozowe oraz liczący ponad 20 sztuk zbiór sztandarów chełmskich organizacji.
   
  W        ramach zadania przeprowadzono konserwację, m.in.: sztandarów, z okresu międzywojennego, organizacji działających w Chełmie (Sztandar Związku Inwalidów Wojennych RP Powiatowe Koło Chełm z 1930 roku oraz sztandar III Żeńskiej Drużyny
   
  Harcerskiej w Chełmie z 1923 roku), proporczyka z okresu powstania styczniowego (1863 rok), który wykonany z dwu kawałków płótna w białym i czerwonym kolorze z wyszytym napisem „Boże Błogosław”, jest jedną z bezcennych pamiątek zrywu patriotycznego Polaków w walce o wolność Polski.
   
  Wszystkie eksponaty mieszkańcy Chełma będą mogli obejrzeć na wystawie „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, którą zaprezentuje muzeum zwiedzającymw przyszłym roku.
   

   

  Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 20009 r. o grach hazardowych”.
   
   
   
   
  Opublikowano 2020-12-31 godz. 18:33