Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2021

 • POCHÓWKI BISKUPÓW I DUCHOWNYCH UNICKICH W KRYPTACH BAZYLIKI PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE. WYNIKI BADAŃ 2017–2019

  Zadanie w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych uzyskało pozytywną opinię

  i dofinasowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Realizowany przez Muzeum projekt polegać będzie na konserwacji czterdziestu dziewięciu przedmiotów wykonanych z metalu, skóry i drewna oraz trzydziestu trzech tkanin (fragmenty szat
  i wyposażenia grobowego). Konserwacje, wybranych zabytków pozyskanych podczas prowadzonych w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie prac archeologicznych, przeprowadzą specjalistyczne pracownie. Dodatkowo analizom technologicznym zostanie poddanych 20 próbek pobranych z tkanin wytypowanych do konserwacji.

  Zabytki, po konserwacji, zostaną zaprezentowane publiczności na wystawie czasowej zorganizowanej w przestrzeniach muzealnych dawnej cerkwi unickiej pw. św. Mikołaj w grudniu br.

  Przyznane dofinansowanie pozwoli na gruntowne przygotowanie, planowanego odrębnym projektem, opracowania naukowego. Rekonstrukcja niektórych zabytków będzie ważnym źródłem, pierwszym – pionierskim, dla zaprezentowania m.in. szat liturgicznych kościoła greckokatolickiego – unickiego. Pozyskany materiał jest unikatowy w skali europejskiej.

   

  „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
  z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 • Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna (poł. XIX w. - Remontu dachu – etap II

   

   

  DOFINANSOWANO
  ZE ŚRODKÓW
  BUDŻETU PAŃSTWA

   

  Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację remontu dachu. Prace będą polegały na wymianie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich w budynku od ul. Lubelskiej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzęd

  u Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie, zaleceniami pokontrolnymi z przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budowlanych obiektów budowlanych zajmowanych przez muzeum. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu możliwe będzie przeprowadzenie prac niezbędnych do podwyższenia bezpieczeństwa zabytków ruchomych przechowywanych w muzeum, ludzi pracujących wewnątrz jak i przechodzących w pobliżu obiektu. Trwałym efektem będzie poprawa stanu technicznego siedziby instytucji kultury, której środki finansowe nie pozwalają na samodzielne przeprowadzenie prac. Polepszona zostanie estetyka obiektu znajdującego się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie prac, które powstrzymają degradację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1122 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.1979 r.

   

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

     

  Wartość dofinansowania: 149356,08 zł

  Całkowita wartość zadania: 151806,08 zł

 • Pierwsi pasterze III. tysiąclecia p.n.Ch.

   

  Pierwsi pasterze III. tysiąclecia p.n.Ch.           

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. Pierwsi pasterze III. tysiąclecia p.n.Ch., które zostało dofinansowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu złożonego w programie operacyjnym: Ochrona zabytków archeologicznych. Instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

                 W ramach zadania zostaną upublicznione wyniki badań prowadzonych nad podgrupą wschodniolubelską kultury amfor kulistych, będącą hybrydą wschodnich (wołyńsko-podolskich) i centralnych (polskich) elementów kulturowych w późnym neolicie. Zostanie opublikowana pionierska monografia książkowa, recenzowana przez wybitnych specjalistów zajmujących się tą problematyką. Publikację poprzedzą prace kwerendowe i weryfikacje terenowe niektórych stanowisk oraz analiza

  radiowęglowa próbki kostnej pozyskanej w jednym z grobów (w Tarnoszynie) wykonana w renomowanym, laboratorium w Poznaniu. Publikacja będzie zawierać katalog wszystkich stanowisk grobowych podgrupy oraz część analityczno-syntetyczną. Książkę zilustrują liczne rysunki obiektów nieruchomych, wyposażenia grobowego, mapy stanowisk, fotografie zrekonstruowanych grobów i znalezisk. Zostanie zamieszczone obszerne streszczenie w języku angielskim. Jako działanie promocyjne przewidziane jest zorganizowanie wystawy prezentującej problematykę zawartą w monografii. Pokażemy oryginalne zabytki kultury amfor kulistych ze zbiorów własnych i innych muzeów Lubelszczyzny oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Służba konserwatorska otrzyma dokumentację z prospekcji terenowych obejmujących zweryfikowane stanowiska.

                 Projekt będzie realizowany jako zadanie jednoroczne, do końca grudnia 2021 roku.

  Zadanie Pierwsi pasterze III tysiąclecia p.n.Ch. dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 • CHEŁM JEST JEGO IMIĘ… DZIEJE MIASTA OD X DO XX WIEKU STAŁA WYSTAWA HISTORYCZNA

   

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
  i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

  Program
  Wspieranie działań muzealnych
   
  zadanie
  „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała

   
  Wartość zadania: 283 641,48 zł

   

  Wartość dofinansowania: 229 000,00 zł

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, które dofinansowane jest przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu złożonego w programie operacyjnym Wspieranie działań muzealnych prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
  W ramach zadania przewidziane jest zorganizowanie wystawy stałej „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989. która będzie pokazywała wielowiekową przeszłość Chełma i ziemi chełmskiej. Wystawa zorganizowana zostanie w budynku muzeum przy ul. Lubelskiej 57 w 9 salach wystawienniczych, położonych na dwu kondygnacjach
   i obejmować będzie powierzchnię 266 m2.
  Projekt realizowany jest w trybie dwuletnim. W 2020 roku przeprowadzona została konserwacja wybranych na ekspozycję 24 eksponatów: archiwaliów, starodruków, sztandarów i innych, znajdujących się w złym stanie pamiatek. Przygotowano: scenariusz merytoryczny oraz projekt wykonawczy wystawy. W ramach zadania zrealizowane zostały dwa filmy z "ożywioną fotografią" . Przygotowano teksty do wystawy i filmów, które przetłumaczono na język angielski.   W 2021 roku, po powrocie do muzeum ostatniego zabytku po przeprowadzonej konserwacji, w salach muzealnych zostanie zamontowany zamówiony i wykonany przez firmę zewnętrzną sprzęt wystawienniczy: gabloty, tablice tekstowe i graficzno-tekstowe oraz tabliczki. Przeprowadzone zostaną prace montażowe. Otwarcie nowej ekspozycji zaplanowano na grudzień 2021 roku.

  Opublikowano 2020-03-18 godz. 12:33   Powrót eksponatów do muzeum
   
  W grudniu do siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie powróciły z konserwacji eksponaty muzealne, która została wykonana dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dofinansowanie przyznano na realizację zadania „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, którerealizowane jest w trybie dwuletnim. W ramach zadania planowane jestw 2021 roku zorganizowanie wystawy prezentującej historię miasta Chełm od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego roku 1989.
   
  Niektóre zabytki, planowane do ekspozycji, poddano konserwacji.
   
  Część z nich była uszkodzona, pożółkła, poplamiona, czasami w kilku częściach. Głównym celem konserwacji muzealiów jest przywracanie im walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej. W związku z tym, że Muzeum nie posiada pracowni konserwatorskiej przeprowadzenie prac zlecono firmom zewnętrznym. Przeznaczone do konserwacji eksponaty wykonane były z różnych materiałów dlatego prace przeprowadziły różne pracownie konserwatorskie.
   
  Do konserwacji przeznaczono 25 eksponatów, w tym: 14 archiwaliów sporządzonych na papierze, 2 dokumenty wykonane na pergaminie, 4 zabytki z metalu, 1 z kamienia oraz 4 z tkaniny.
   
  Zabiegom konserwatorskim poddane zostały jedne z najcenniejszych zabytków znajdujących się w naszych zbiorach, m.in. dokument Poświadczenie przyjęcia w depozyt obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z katedry unickiej w Chełmie przez króla Jana Kazimierza, z podpisem królaoraz sekretarza Alberta Kadzidłowskiego opatrzony wielką pieczęcią koronną, datowany na 10 maja 1651 roku. Innym cennym rękopisem przekazanym do konserwacji była Lustracja starostwa chełmskiego z roku 1789, którego odpis sporządzony w 1796 roku przepisano napapierze ze znakiem wodnym w 1825 roku. W zbiorach chełmskiego muzeum znajduje się zbiór pamiątek dotyczących rodu Poletyłów herbu Trzywdar. Spośród posiadanych dokumentów wybrano do prac konserwatorskich list króla Stanisława Augusta z 30 października 1790 roku do kasztelana chełmskiego Wojciecha Poletyły (który od 1790 roku był właścicielem majątku w Wojsławicach) oraz kilka dokumentów z uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja I na króla polskiego, m.in.: zaproszenie dla kasztelana Jana Poletyły.
   
  Konserwacji poddano również jeden z najcenniejszych starodruków chełmskich, dzieło biskupa unickiego Maksymiliana Ryłło, wydane w Berdyczowie w 1782 roku pt. Koronacya Cudownego Obrazu Nayswietszey Maryi Panny w Chełmskiey Katedrze 1765.
   
  Do zabytków naszej przeszłości należą archiwalia z okresu II wojny światowej. Szczególnie unikatowa jest kolekcja chełmskich ogłoszeń okupacyjnych z lat 1939–1944. Były to wydawane w formie plakatów obwieszczenia i rozporządzenia lokalnych cywilnych i wojskowych oraz policyjnych władz i instytucji niemieckich oraz polskich. Drukowane w drukarni „Zwierciadło” na bardzo słabym papierze ulegały procesom zniszczenia. Głównym założeniem prac konserwatorskich było przede wszystkim zahamowanie postępującej degradacji oraz przywrócenie obiektom ich walorów estetycznych i użytkowych. Ponadto należało zabezpieczyć je przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Stan w jakim znajdowały się dokumenty wymagał wielu zabiegów. Przeprowadzono m.in. dezynfekcję obiektów, usunięto nawarstwione, wcześniejsze reparacje,


  delikatnie oczyszczono, odkwaszono, dokonano stabilizację papieru, wzmocniono miejsca uszkodzone mechanicznie bibułą japońską, uzupełniono ubytki papieru.
   
  Szczególnie wiele prac należało poświęcić konserwacji eksponatów wykonanych z pergaminu, w związku z tym, prace nad jednym z nich, zwojem Tory, będą kontynuowane jeszcze w przyszłym roku.
   
  Spośród militariów przeznaczonych do prac konserwatorskich wybrano 4 eksponaty, które zostały odnalezione na terenie ziemi chełmskiej podczas prac archeologicznych i badań terenowych. W konserwacji zabytku metalowego najważniejszym zabiegiem jest jego oczyszczenie i doprowadzenie do ustabilizowania patyny. Do czyszczenia metalu stosowane są metody: mechaniczne, chemiczne i elektrochemiczne. Konserwacji poddano ostrze lancy z okresu powstania styczniowego, które odnalezione zostało na terenie jednej z największych potyczek powstańczych na ziemi chełmskiej – bitwy stoczonej niedaleko Chełma pod Malinówką 21 listopada 1863 roku. Innym wybranym artefaktem był zbiór fragmentów pocisku rakietowego V-2, który spadł w lesie niedaleko Petryłowa (gm. Sawin). Szczątki pocisku zostały odnalezione podczas nagrywania odcinka programu historycznego Było nie minęło…Kronika Zwiadowców Historii w reżyserii Adama Sikorskiego.
   
  Do muzeum powróciła także odrestaurowana XIX-wieczna tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Wojciecha Węgleńskiego Kasztelana Chełmskiego.
   
  Konserwator przywrócił jej dawny kształt, oczyścił z bakterii, mikroorganizmów, zastosował czyszczenie przy użyciu materiałów ściernych, uzupełnił ubytki. Prace te przywróciły zabytkowi dawny blask i obecnie będzie mógł wzbogacać stałą wystawę historyczną.
   
  W zbiorach działu historii znajdują się również eksponaty wykonane z tkanin. Są to mundury, ubrania obozowe oraz liczący ponad 20 sztuk zbiór sztandarów chełmskich organizacji.
   
  W        ramach zadania przeprowadzono konserwację, m.in.: sztandarów, z okresu międzywojennego, organizacji działających w Chełmie (Sztandar Związku Inwalidów Wojennych RP Powiatowe Koło Chełm z 1930 roku oraz sztandar III Żeńskiej Drużyny
   
  Harcerskiej w Chełmie z 1923 roku), proporczyka z okresu powstania styczniowego (1863 rok), który wykonany z dwu kawałków płótna w białym i czerwonym kolorze z wyszytym napisem „Boże Błogosław”, jest jedną z bezcennych pamiątek zrywu patriotycznego Polaków w walce o wolność Polski.
   
  Wszystkie eksponaty mieszkańcy Chełma będą mogli obejrzeć na wystawie „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku, którą zaprezentuje muzeum zwiedzającymw przyszłym roku.
   

   

  Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 20009 r. o grach hazardowych”.
   
   
   
   
  Opublikowano 2020-12-31 godz. 18:33