Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2003

 

1/03


 

OGŁOSZENIE

 

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

                                                                                                          Chełm, dn. 29.04.2003r.

 

Muzeum Chełmskie w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania:

 

 

"zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprezy "Międzynarodowa archeologiczna konferencja sprawozdawcza "Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, Wołyniu i Polesiu w 2002 r." w Chełmie, realizowanego przy udziale środków PHARE"

 

 

Termin realizacji zadania w okresie: od 14.05.2003r. do 17.05.2003r.

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

 

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Muzeum Chełmskie w Chełmie, Dział Administracyjno - Gospodarczy, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 55.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami P. Tadeusz Kułaga tel. /0-82/ 565-44-19, 565-26-93 wew. 547.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: OFERTA - "Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach Funduszu Małych Projektów dla Programu Narodowego PHARE 2000 - Polska Granica Wschodnia" - należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie lub za pośrednictwem poczty na adres - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm.

 

 

Termin wpływu ofert upływa dnia: 7 maja 2003r. o godz.900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7 maja 2003r. o godz. 1200 w Muzeum Chełmskim w Chełmie, w pokoju Działu Administracyjno-Gospodarczego, ul. Lubelska 55.

 

 

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania obowiązkowych preferencji krajowych (zgodnie z procedurą kontraktowania umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich podpisanej z Euroregionem Bug na współfinasowanie projektu nie ma zastosowania Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994r. dotyczące zastosowania preferencji krajowych w przetargach).

 

 

O wyborze oferenta składający ofertę zostaną powiadomieni po zakończeniu procedury przetargowej.

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena z wagą 100%.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2/03

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

                                                                                                      Chełm, dnia 18.06.2003r.

 

Muzeum Chełmskie w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy usługi drukarskiej:

 

 

opracowanie graficzne i druk katalogu do wystawy, referatów z sesji oraz zaproszeń i plakatu na sesję, w ramach projektu pt. ""Do piękna nadprzyrodzonego" - sesja naukowa i wystawa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich: Kościoła rzymskokatolickiego, Cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej", realizowanego przy udziale środków PHARE (nr identyfikacyjny: 11)

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 28.07.2003r.

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Muzeum Chełmskie w Chełmie, Dział Administracyjno - Gospodarczy, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 55.

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami  p. Tadeusz Kułaga tel. /0-82/ 565-44-19, 565-26-93 wew. 547 oraz p. Krystyna Mart tel. /0-82/ 565-59-58.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: OFERTA - druk materiałów w ramach projektu pt. "Do piękna nadprzyrodzonego" - należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie lub za pośrednictwem poczty na adres - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm.

Termin wpływu ofert upływa dnia : 27 czerwca 2003r. o godz.900.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27 czerwca 2003r. o godz. 1200 w Muzeum Chełmskim w Chełmie, w pokoju Działu Administracyjno-Gospodarczego, ul. Lubelska 55.

 

 

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania obowiązkowych preferencji krajowych (zgodnie z procedurą kontraktowania umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich podpisanej z Euroregionem Bug na współfinasowanie projektu nie ma zastosowania Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych - Dz. U. Nr 140, poz. 776).

 

 

O wyborze oferenta składający ofertę zostaną powiadomieni po zakończeniu procedury przetargowej.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena z wagą 100%.