Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2004

 

1/04

 

OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                                                         
Chełm, dnia 26.10.2004 r.

 


Muzeum Chełmskie w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 55 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO z uwzględnieniem postanowień art. 5 ust.1 tiret ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i zaprasza do składania ofert na dostawę w zakresie:

 

Opracowania i druku katalogu do wystawy pt. "Nie ma samotności. Władysław Ukleja i Wanda Pociej Uklejowa Malarstwo Grafika" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający warunki, o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Szczegółowe uregulowania tej kwestii oraz nazwiska osób uprawnionych do kontaktów  w przedmiocie prowadzonego postępowania, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej w sekretariacie Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

 

www.um.chelm.pl/muzeum.htm

 

 

Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "OFERTA - DRUK KATALOGU" należy składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55, pok. 1.  Oferty składane za pośrednictwem poczty należy przesłać pod adres:

 

 

 

Muzeum Chełmskie w Chełmie

 

ul. Lubelska 55

 

22-100 Chełm

 

z dopiskiem "OFERTA - DRUK KATALOGU"

 

Ustala się termin składania ofert do dnia 2 listopada 2004 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po tym terminie, również za pośrednictwem poczty, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 2 listopada o godzinie  9.30  w sali wystawowej, ul. Lubelska 55. W trakcie otwarcia ofert każdy oferent może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

 

Ceny oferty - 60%.

 

Jakości wykonania - 40%.

 

O wyborze oferty będzie decydował najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Bo = (Cn/Cb x 60) + (Jwb/Jwn x 40)

Bo - bilans oferty

Cn - cena oferty najkorzystniejszej (netto)

 

Cb - cenę oferty badanej (netto)

 

Jwb - ocena oferty badanej

 

Jwn - ocena oferty najwyżej ocenionej na podstawie poniższych zasad.

 

Ocena ofert pod względem jakości wykonania będzie przeprowadzana w skali od 1 do 10, przy czym wyższy poziom punktacji oznacza wyższą ocenę jakości wykonania, według następujących kryteriów: jakość i dokładności wykonania druku i oprawy, jakości zastosowanych surowców, jakość zszycia, estetyka wykonania oraz wygląd ogólny. Każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje każdemu Oferentowi punkty za jakość od 1 do 10. Punkty te po zsumowaniu stanowią ocenę punktową danego Oferenta.

 

W tym celu Oferenci przedłożą do oceny wykonane dotychczas katalogi lub albumy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Krystyna Mart

p.o. Dyrektor Muzeum Chełmskiego

w Chełmie

 

Pobierz specyfikację

 

 

 

 

 

Chełm, dnia 26 października 2004 r.


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wybraniu wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę w zakresie: Opracowania i druku katalogu do wystawy pt. "Nie ma samotności. Władysław Ukleja i Wanda Pociej Uklejowa Malarstwo Grafika" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV dla Muzeum Chełmskiego w Chełmie

 

  

 

OGŁOSZENIE

  

 

Dyrektor Muzeum Chełmskiego w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie:

 

Opracowania i druku katalogu do wystawy pt. "Nie ma samotności. Władysław Ukleja i Wanda Pociej Uklejowa Malarstwo Grafika" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV dla Muzeum Chełmskiego w Chełmie,

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta:

 

 

- Agencja Reklamowo-Wydawnicza "FINE GRAIN" Sp. z o.o, ul. Wrzosowa 7, 25-213 Kielce (oferta cena netto - 17.800,00 zł).

Zamawiający stwierdził, że nie występują okoliczności wymienione w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, nakazujące unieważnienie postępowania i zdecydował o zawarciu umowy z oferentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Krystyna Mart

/-/

p.o. Dyrektor Muzeum Chełmskiego

w Chełmie

 

Chełm, dnia 3 listopada 2004 r.