Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2005

 

1/05
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                         
Chełm, dnia 18.01.2005 r.

 
Muzeum Chełmskie w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 55 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO z uwzględnieniem postanowień art. 5 ust.1 tiret ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i zaprasza do składania ofert na dostawę w zakresie:
1. Opracowanie graficzne i druk katalogu do wystawy pt. "Pozytywki, Katarynki, Pianole, Zaczarowane Dźwięki" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
2. Opracowanie graficzne i druk plakatu do wystawy pt. "Pozytywki, Katarynki, Pianole, Zaczarowane Dźwięki" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
3. Opracowanie graficzne i druk plakatu do wystawy pt. "Polska Marynarka Wojenna 1918-2000" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający warunki, o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowe uregulowania tej kwestii oraz nazwiska osób uprawnionych do kontaktów  w przedmiocie prowadzonego postępowania, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej w sekretariacie Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55 oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "OFERTA - DRUK KATALOGU I PLAKATÓW" należy składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55.  Oferty składane za pośrednictwem poczty należy przesłać pod adres:
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
22-100 Chełm
z dopiskiem "OFERTA - DRUK KATALOGU I PLAKATÓW"
Ustala się termin składania ofert do dnia 25 stycznia 2005 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po tym terminie, również za pośrednictwem poczty, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 25 stycznia o godzinie  9.30  w sali wystawowej, ul. Lubelska 55. W trakcie otwarcia ofert każdy oferent może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Ceny oferty - 60%.
Jakości wykonania - 40%.
O wyborze oferty będzie decydował najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
Bo = (Cn/Cb x 60) + (Jwb/Jwn x 40)
Bo - bilans oferty
Cn - cena oferty najkorzystniejszej (netto)
Cb - cenę oferty badanej (netto)
Jwb - ocena oferty badanej
Jwn - ocena oferty najwyżej ocenionej na podstawie poniższych zasad.
Ocena ofert pod względem jakości wykonania będzie przeprowadzana w skali od 1 do 10, przy czym wyższy poziom punktacji oznacza wyższą ocenę jakości wykonania, według następujących kryteriów: jakość i dokładności wykonania druku i oprawy, jakości zastosowanych surowców, jakość zszycia, estetyka wykonania oraz wygląd ogólny. Każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje każdemu Oferentowi punkty za jakość od 1 do 10. Punkty te po zsumowaniu stanowią ocenę punktową danego Oferenta.
W tym celu Oferenci przedłożą do oceny wykonane dotychczas katalogi lub albumy. 
         Mgr Longin Tokarski
         p.o. Dyrektor Muzeum Chełmskiego
         w Chełmie
Chełm, dnia 18 stycznia 2005 r.
---------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę w zakresie opracowania graficznego i druku: plakatu i katalogu do wystawy pt. "Pozytywki, Katarynki, Pianole, Zaczarowane Dźwięki" oraz plakatu do wystawy pt. "Polska Marynarka Wojenna 1918-2000" dla Muzeum Chełmskiego w Chełmie - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
 
Chełm, dnia 25.01.2005 r.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Muzeum Chełmskiego w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę w zakresie opracowania graficznego i druku: plakatu i katalogu do wystawy pt. "Pozytywki, Katarynki, Pianole, Zaczarowane Dźwięki" oraz plakatu do wystawy pt. "Polska Marynarka Wojenna 1918-2000" dla Muzeum Chełmskiego w Chełmie - grupa dostawy 221 wg słownika CPV,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty:
 1. Oferta 1 - MULTIPRESS W. Jaworski G. Wodecki, ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin.
 2. Oferta 2 - P.P.U. SEYKAM - Drukarnia, ul. Lubelska 69, 22-100 Chełm.
 3. Oferta 3 - Wschodnie Centrum Poligraficzne "Korzan", ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm.
    Oferta 1 - spełniała wymagane warunki do udziału w postępowaniu ale cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
    Oferta 2 - została wykluczona z postępowania na podstawie Art. 24, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (brak aktualnego wypisu z właściwego rejestru - III.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
    Oferta 3 - została wykluczona z postępowania na podstawie Art. 24, ust. 1, pkt. 10 i Art. 24, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (oferta nie złożona zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tylko na jednym druku firmowym).
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
         mgr Longin Tokarski
         /-/
         p.o. Dyrektor Muzeum Chełmskiego
         w Chełmie
Chełm, dnia 25 stycznia 2005 r.
---------------------------------------------------------------
2/05
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                         
Chełm, dnia 2.03.2005 r.
(zamówienie poniżej 6.000 EURO)
Muzeum Chełmskie w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie i dostarczenie do siedziby muzeum sprzętu wystawienniczego do realizacji projektu: "Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża".
 
Zakres dostawy:
 1. Gabloty wysokie o wym. 200x95x40 cm - 2 szt.
  Gabloty wykonane z profili aluminiowych lakierowanych metodą elektrostatyczną na kolor srebrny. Ściany gablot ze szkła float lub VSG (bezpieczne). Cokół gablot wykonany z płyt MDF lub podobnych lakierowany w kolorze białym. Dwie półki szklane wykonane ze szkła float lub float hartowany. Gabloty mają mieć dwoje drzwi bocznych zamykanych na zamki. W gablotach ma być oświetlenie górne halogenowe lub jarzeniowe blendowane szkłem piaskowym. Wysokość gablot 200 cm, szerokość gablot 95 cm, głębokość gablot 40 cm.
 2. Gabloty niskie pulpitowe o wym. 100x60x25 cm - 5szt.
  Gabloty wykonane z profili aluminiowych lakierowanych metodą elektrostatyczną na kolor srebrny. Klosz gablot wykonany ze szkła float lub VSG (bezpieczne). Cokół gablot wykonany z płyt MDF lub podobnych lakierowany w kolorze białym. Wysokość całkowita gabloty 90 cm. Wymiary klosza: wysokość 25 cm, szerokość 100 cm, głębokość 60 cm.
 3. Podesty pełne o wym. 60x60x30 cm - 5 szt.
  Podesty pełne wykonane z profili aluminiowych lakierowanych metodą elektrostatyczną na kolor srebrny. Wypełnienie podestów wykonane z płyt MDF lub podobnych lakierowane w kolorze białym.
  Wysokość podestów 30 cm, szerokość i głębokość 60 cm.
 4. Podesty pełne o wym. 60x60x15 cm - 5 szt.
  Podesty pełne wykonane z profili aluminiowych lakierowanych metodą elektrostatyczną na kolor srebrny. Wypełnienie podestów wykonane z płyt MDF lub podobnych lakierowane w kolorze białym.
  Wysokość podestów 15 cm, szerokość i głębokość 60 cm.
 5. Ramki (tzw. fotoramy) o wym. 70x100 cm - 12 szt.
Ramki wykonane z profili aluminiowych drewna kolor ciemny. Przód z pleksi. Plecy z płyty pilśniowej twardej lub podobne.
Wymagany termin wykonania dostawy: 31 marca 2005 r.
Przetarg nie został poprzedzony wstępną kwalifikacją.
Szczegółowe informacje na temat realizacji zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, Dział Administracyjno-Gospodarczy - ul. Lubelska 55.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Pan Tadeusz Kułaga tel. (082) 565 26 93.
 
Zamkniętą kopertę z ofertą i napisem OFERTA - "Wykonanie i dostarczenie do siedziby muzeum sprzętu wystawienniczego" należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie lub za pośrednictwem poczty na adres - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm.
Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2005 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55 w pokoju Działu Administracyjno-Gospodarczego.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają środki techniczne i finansowe umożliwiające wykonanie zamawianego sprzętu wystawienniczego.
Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania obowiązkowych preferencji krajowych.
Kryterium wyboru ofert: cena oferty 100%.
O wyborze oferenta składający ofertę zostaną powiadomieni po zakończeniu procedury przetargowej.
Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
          Mgr Longin Tokarski
          /-/
          Dyrektor Muzeum Chełmskiego
          w Chełmie
Chełm, dnia 2.03.2005 r.

 
---------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE
MC.NA.073/9/05
Dyrektor Muzeum Chełmskiego w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie i dostarczenie do siedziby muzeum sprzętu wystawienniczego do realizacji projektu: "Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża"
wpłynęła jedna oferta firmy:
- L-PROJEKT, ul. Zdrojowa 17, 43-300 Bielsko-Biała.
Oferta nie obejmuje jednej pozycji zamówienia (ramek), w pozostałej części odpowiada wymogom ustalonym przez Zamawiającego, ale jej wartość przekracza kwotę, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym przetarg został unieważniony.
 
          Mgr Longin Tokarski
          / - /
          Dyrektor Muzeum Chełmskiego
          w Chełmie
Chełm, dnia 14 marca 2005 r.
---------------------------------------------------------------
3/05
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                         
Chełm, dnia 17.03.2005 r.

 
Muzeum Chełmskie w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 55 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO z uwzględnieniem postanowień art. 5 ust.1 tiret ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i zaprasza do składania ofert na dostawę w zakresie:
dostawy sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowaniadla Muzeum Chełmskiego w Chełmie - grupa dostawy 302 wg słownika CPV
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający warunki, o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowe uregulowania tej kwestii oraz nazwiska osób uprawnionych do kontaktów  w przedmiocie prowadzonego postępowania, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej w dziale administracyjno-gospodarczym Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55 oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
Oferty powinny być złożone łącznie w dwóch kopertach:
pierwsza koperta - zawierająca ofertę wraz z załącznikami, winna być zamknięta i zaklejona, oraz opatrzona napisem:
przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu informatycznego"
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
sekretariat
będzie również posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
druga koperta - zawierająca pierwszą kopertę, o której mowa wyżej, również zamknięta i zaklejona, zabezpieczająca przed zniszczeniem, opatrzona napisem:
"Dostawa sprzętu informatycznego"
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
sekretariat
Poza oznaczeniem podanym wyżej, druga koperta będzie posiadać uwagę: "NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert w dniu 29 marca 2005 r. godz. 11.30".
Oferty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55, pok. 1.  Oferty składane za pośrednictwem poczty należy przesłać pod adres:
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
22-100 Chełm
Ustala się termin składania ofert do dnia 29 marca 2005 r. do godziny 11.00. Oferty złożone po tym terminie, również za pośrednictwem poczty, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 29 marca o godzinie 11.30  w sali wystawowej, ul. Lubelska 55. W trakcie otwarcia ofert każdy oferent może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Ceny oferty - 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną..
         mgr Longin Tokarski
         / - /
         Dyrektor Muzeum Chełmskiego
         w Chełmie
Chełm, dnia 17 marca 2005 r.

 
----------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE 3/1/05
MC.NAG.250/2/05
Dyrektor Muzeum Chełmskiego w Chełmie informuje, że w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na:
dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla Muzeum Chełmskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I.2.1 oraz załączniku nr 4 do SIWZ w § 1.4.1
pomyłkowo podano:
"1. Dostarczany zamawiającemu przedmiot dostawy - komputery oraz sprzęt peryferyjny, winien mieć oznakowanie "CE" oraz dołączoną deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r., poz. 414). Sprzęt powinien być zaplombowany."
a powinno być:
"1. Dostarczany zamawiającemu przedmiot dostawy - komputery, winien mieć oznakowanie "CE" oraz dołączoną deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r., poz. 414). Sprzęt powinien być zaplombowany."
W związku z tym została zmieniona SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ w części podanej wyżej.
 
       mgr Longin Tokarski
       / - /
       Dyrektor Muzeum Chełmskiego
       w Chełmie
Chełm, dnia 21 marca 2005 r.
----------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE 3/2/05
MC.NAG.250/2/05
Dyrektor Muzeum Chełmskiego w Chełmie informuje, że w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na:
dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla Muzeum Chełmskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I.1.2.2.6
pomyłkowo podano:
"2.6 Drukarka atramentowa np. HP DJ 5754 z kablem USB - 2 sztuki."
a powinno być:
"2.6 Drukarka atramentowa np. HP DJ 5740 z kablem USB - 2 sztuki."
W związku z tym została zmieniona SIWZ w części podanej wyżej.
       mgr Longin Tokarski
       / - /
       Dyrektor Muzeum Chełmskiego
       w Chełmie
Chełm, dnia 24 marca 2005 r.
----------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE 3/3/05
MC.NAG.250/2/05
  Muzeum Chełmskie w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla Muzeum Chełmskiego w Chełmie - grupa dostawy 302 wg słownika CPV,
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły cztery oferty:
 • Oferta 1 - P.H.U. "ERBAJ", Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12/5, 22-100 Chełm,
 • Oferta 2 - Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARBOS" M.S. Bobińscy, ul. Wyszyńskiego 3, 22-400 Zamość, Biuro Handlowe w Chełmie, ul. Rejowiecka 181, 22-100 Chełm,
 • Oferta 3 - "KOMPAS" Sp.j., Wójcik, Postowicz, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin,
 • Oferta 4 - Infonet s.j. Grzegorz Kogut, Marek Szumowski, ul. Peowiaków 90 B, 22-400 Zamość.
  Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 23.790,00 zł brutto (dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy).
  Oferta 1 - została odrzucona ponieważ nie spełnia wymogów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (treść oferty jest niezgodna ze SIWZ tj. brak certyfikatu CE na sprzęt komputerowy, brak podanej ilości i wersji portów USB, brak oprogramowania do obsługi CDRW).
  Oferta 2 - została odrzucona ponieważ nie spełnia wymogów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (treść oferty jest niezgodna ze SIWZ tj. brak certyfikatu CE na sprzęt komputerowy, brak podanej ilości portów USB).
  Oferta 3 - spełnia wymogi określone w art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  Oferta 4 - została odrzucona ponieważ nie spełnia wymogów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (treść oferty jest niezgodna ze SIWZ tj. brak certyfikatu CE na sprzęt komputerowy, brak informacji o portach USB).
Oferta 3 Firmy "KOMPAS" Sp.j., Wójcik, Postowicz, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, odpowiada wymogom ustalonym przez Zamawiającego, a jej wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta spełnia wymogi określone w art. 91 pkt 1 ustawy i jednocześnie nie zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z powyższym została wskazana do zawarcia umowy dostawy. Cena brutto wybranej oferty 18.626,96 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy).
         mgr Longin Tokarski
         / - /
         Dyrektor Muzeum Chełmskiego
         w Chełmie
Chełm, dnia 30 marca 2005 r.
----------------------------------------------------------------
4/05
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                         
Chełm, dnia 25.04.2005 r.

 
Muzeum Chełmskie w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 55 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO z uwzględnieniem postanowień art. 5 ust.1 tiret ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i zaprasza do składania ofert na dostawę w zakresie:
1. Opracowanie i druk wydawnictwa książkowego "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża". - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
2. Opracowanie i druk informatora do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
3. Druk plakatu do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
4. Druk zaproszenia do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
Oferty mogą być składane na wszystkie lub pojedyńcze punkty specyfikacji.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający warunki, o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowe uregulowania tej kwestii oraz nazwiska osób uprawnionych do kontaktów  w przedmiocie prowadzonego postępowania, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej w sekretariacie Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55 oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "OFERTA - DRUK KATALOGU" należy składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55, pok. 1.  Oferty składane za pośrednictwem poczty należy przesłać pod adres:
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
22-100 Chełm
z dopiskiem "OFERTA - DRUK KATALOGU"
 
Ustala się termin składania ofert do dnia 4 maja 2005 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po tym terminie, również za pośrednictwem poczty, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 4 maja o godzinie  9.30  w sali wystawowej, ul. Lubelska 55. W trakcie otwarcia ofert każdy oferent może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Ceny oferty - 60%.
Jakości wykonania - 40%.
O wyborze oferty będzie decydował najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
Bo = (Cn/Cb x 60) + (Jwb/Jwn x 40)
Bo - bilans oferty
Cn - cena oferty najkorzystniejszej (netto)
Cb - cenę oferty badanej (netto)
Jwb - ocena oferty badanej
Jwn - ocena oferty najwyżej ocenionej na podstawie poniższych zasad.
Ocena ofert pod względem jakości wykonania będzie przeprowadzana w skali od 1 do 10, przy czym wyższy poziom punktacji oznacza wyższą ocenę jakości wykonania, według następujących kryteriów: jakość i dokładności wykonania druku i oprawy, jakości zastosowanych surowców, jakość zszycia, estetyka wykonania oraz wygląd ogólny. Każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje każdemu Oferentowi punkty za jakość od 1 do 10. Punkty te po zsumowaniu stanowią ocenę punktową danego Oferenta.
W tym celu Oferenci przedłożą do oceny wykonane dotychczas katalogi lub albumy. 
       mgr Longin Tokarski
       / - /
       Dyrektor Muzeum
       Chełmskiego w Chełmie
Chełm, dnia 25 kwietnia 2005 r.
----------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE 4/1/05
Chełm, dnia 4.05.2005 r.
MC.NA.073-12/05
Muzeum Chełmskie w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie:
1. Opracowanie i druk wydawnictwa książkowego "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża". - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
2. Opracowanie i druk informatora do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
3. Druk plakatu do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
4. Druk zaproszenia do wystawy pt. "Bug rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża" - grupa dostawy 221 wg słownika CPV.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty:
 • Oferta 1 - Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., ul. Okrzei 10, 85-317 Bydgoszcz,
 • Oferta 2 - Drukarnia Libra-Print Daniel Puławski, ul. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.
Oferty mogły być składane na wszystkie lub pojedyncze punkty specyfikacji.
Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13.395,60 zł brutto (trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt groszy) ogółem w tym na wymienione wyżej punkty specyfikacji:
 1. kwotę - 10.126,00 zł brutto (dziesięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych, zero groszy),
 2. kwotę - 2.501,00 zł brutto (dwa tysiące pięćset jeden złotych, zero groszy),
 3. kwotę - 512,40 zł brutto (pięćset dwanaście złotych, czterdzieści groszy),
 4. kwotę - 256,20 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia groszy).
Oferta 1 - została złożona na pozycję 1 i 2. Oferta spełnia wymagane warunki do udziału w postępowaniu ale w pozycji 1 cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Oferta 2 - została złożona na pozycję 2, 3 i 4. Oferta została wykluczona i odrzucona ponieważ nie spełnia wymogów określonych w art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (treść oferty jest niezgodna z pkt III.2.1 SIWZ tj. brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Załączone zaświadczenie wystawione jest z datą 20.10.2004 r., a więc utraciło ważność 20.04.2005 r.).
Oferta 1 w pozycji 2 spełnia wymogi określone w art. 91 pkt 1 ustawy i jednocześnie nie zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z powyższym została wskazana w tej pozycji do zawarcia umowy dostawy. Cena brutto wybranej oferty w poz. 2 wynosi 1.464,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote, zero groszy).
W pozycji 1 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W pozycji 3 i 4 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
         mgr Longin Tokarski
         / - /
         Dyrektor Muzeum
         Chełmskiego w Chełmie
----------------------------------------------------------------