Przetargi i ogłoszenia » Archiwum 2006

 

1/06
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
                                                         
Chełm, dnia 3.03.2006 r.

 
Muzeum Chełmskie w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 55 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO z uwzględnieniem postanowień art. 5 ust.1 tiret ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i zaprasza do składania ofert na dostawę w zakresie:
1. Opracowania i druku katalogu do wystawy pt. "Sztuka optyczna i kinetyczna ze zbiorów Muzeum Chełmskiego" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
2. Druk zaproszenia na wystawy pt. "Sztuka optyczna i kinetyczna ze zbiorów Muzeum Chełmskiego". - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, spełniający warunki, o których mowa  w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowe uregulowania tej kwestii oraz nazwiska osób uprawnionych do kontaktów  w przedmiocie prowadzonego postępowania, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej w sekretariacie Zamawiającego - Muzeum Chełmskie w Chełmie, ul. Lubelska 55 oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "OFERTA - DRUK KATALOGU" należy składać bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Chełmskiego w Chełmie, ul. Lubelska 55, pok. 1.  Oferty składane za pośrednictwem poczty należy przesłać pod adres:
Muzeum Chełmskie w Chełmie
ul. Lubelska 55
22-100 Chełm
z dopiskiem "OFERTA - DRUK KATALOGU"
 
Ustala się termin składania ofert do dnia 10 marca 2006 r. do godziny 11.00. Oferty złożone po tym terminie, również za pośrednictwem poczty, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 10 marca o godzinie  11.30 w sali wystawowej, ul. Lubelska 55. W trakcie otwarcia ofert każdy oferent może być reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Ceny oferty - 60%.
Jakości wykonania - 40%.
O wyborze oferty będzie decydował najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
Bo = (Cn/Cb x 60) + (Jwb/Jwn x 40)
Bo - bilans oferty
Cn - cena oferty najkorzystniejszej (netto)
Cb - cenę oferty badanej (netto)
Jwb - ocena oferty badanej
Jwn - ocena oferty najwyżej ocenionej na podstawie poniższych zasad.
 
Ocena ofert pod względem jakości wykonania będzie przeprowadzana w skali od 1 do 10, przy czym wyższy poziom punktacji oznacza wyższą ocenę jakości wykonania, według następujących kryteriów: jakości i dokładności wykonania druku i oprawy, jakości zastosowanych surowców, jakość zszycia, estetyka wykonania oraz wygląd ogólny. Każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje każdemu Oferentowi punkty za jakość od 1 do 10. Punkty te po zsumowaniu stanowią ocenę punktową danego Oferenta.
W tym celu Oferenci przedłożą do oceny wykonane dotychczas katalogi lub albumy. 
mgr Longin Tokarski
/ - /
Dyrektor Muzeum Chełmskiego
w Chełmie
Chełm, dnia 3 maca 2006 r.
----------------------------------------------------------------
Ogłoszenie 1/1/06
Chełm, dnia 13.03.2006 r.
MC.NSW.0630-1/2006
Muzeum Chełmskie w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie:
1. Opracowanie graficzne i druk katalogu do wystawy pt. "Sztuka optyczna i kinetyczna ze zbiorów Muzeum Chełmskiego" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
2. Druk zaproszenia do wystawy "Sztuka optyczna i kinetyczna ze zbiorów Muzeum Chełmskiego" - grupa dostawy  221 wg słownika CPV.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty:
 • Oferta 1 - Multipress W. Jaworski, G. Wodecki, ul. Ceramiczna 7B, 20-150 Lublin,(netto 2.455 zł - brutto 2.995,10 zł).
 • Oferta 2 - Oko Agencja Reklamy grupa RH plus Jan Kowalczyk, ul. Staszica 10/12, 20-081 Lublin, (netto 2.599,00 zł - brutto 3.170,78 zł).
Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi netto 3.000,00 zł (727,24 EUR).
Oferta 1 - Spełnia wymagane warunki do udziału w postępowaniu określone w art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i jednocześnie nie zachodzą przesłanki określone w art. 93. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych nakazujących unieważnienie postępowania.
Oferta 2 - Została wykluczona i odrzucona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1. pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (brak aktualnego wypisu z właściwego rejestru - III.2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dostarczone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydania z właściwego rejestru).
W związku z tym zdecydowano o zawarciu umowy z Oferentem nr 1 to jest firmą: Multipress W. Jaworski, G. Wodecki, ul. Ceramiczna 7B, 20-150 Lublin.
       mgr Longin Tokarski
       / - /
       Dyrektor Muzeum Chełmskiego
       w Chełmie
----------------------------------------------------------------